ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dąbrowa Górnicza, dnia 12 grudnia 2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty
na zadanie pn.:

Dostawa prasy polskiej i obcojęzycznej w prenumeracie na rok 2023
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z wykazem tytułów dla placówek bibliotecznych w załącznikach 3 – 23 wraz z transportem Wykonawcy

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy polskiej i obcojęzycznej w prenumeracie na rok 2023 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej do Dyrekcji MBP – Biblioteki Głównej i jej agend oraz do 17 filii bibliotecznych od poniedziałku do piątku (w przypadku dzienników razem z wydaniami sobotnimi), na podstawie wykazu tytułów dla placówek bibliotecznych w załącznikach 3 – 23 wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szacunkowy zakres został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 1.
 2. Dokładny zakres i liczba tytułów zostaną ustalone po wyborze oferty,
  z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego na ten cel
  .
 3. Prasa powinna być przywożona do 1 godziny od otwarcia placówki bibliotecznej,
  w paczkach wraz z wykazem dostarczonych w danym dniu tytułów, ich ceną i ilością.
 4. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania zapraszamy do złożenia oferty
  na załączonym formularzu cenowym (załącznik 1).
 5. Warunkiem ważności oferty jest możliwość dostawy prasy do wszystkich lokalizacji, wskazanych w załącznikach 3-23. Oferty niekompletne pod tym względem nie będą rozpatrywane.
 6. Ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do groszy.
 7. Kryterium wyboru: cena.
 8. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik 2.
 9. Termin realizacji zamówienia: 01.2023 r. – 31.12.2023 r.
 10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 11. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2022 r. do godziny 12:00:
 • w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25, wskazując na kopercie dane Nadawcy lub:
 • na adres e-mail: administracja@biblioteka-dg.pl (zabezpieczony hasłem plik w jednym z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg – preferowane: xls, xlsx). Hasło należy dosłać po upływie terminu składania ofert na ten sam adres lub dostarczyć w inny sposób umożliwiający otwarcie oferty.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia (w tym warunków postępowania).
 3. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
 4. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Dział Administracyjno–Gospodarczy – tel.: 639-03-30, kom: 698 906 754.

Załączniki:

dr Beata Langer

Dyrektor MBP

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Skip to content