Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych – książek drukowanych dużą czcionką (tzw. Wielkie Litery), książek w  postaci audiobooków, książek elektronicznych w postaci plików (ebooków) – nowości oraz wznowienia, w roku 2022 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25”, w ogłoszeniu o zamówieniu wprowadza następujące zmiany:

W pkt VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty zmienia się kryteria oceny ofert w następujący sposób:

  1.  Oferty wraz z Formularzami cenowymi  (każda część formularza oddzielnie) ocenione zostaną według kryteriów:

– udzielony przez Wykonawcę upust – waga 60%, obliczany w następujący sposób:

     Upust ocenianej oferty (w %)
    —————————————-   x  60 pkt  
         Upust najwyższy (w %)

– kompletność oferty (ilość wypełnionych pozycji formularza cenowego) – waga 40%, obliczana w następujący sposób:

     Ilość oferowanych pozycji
    ————————————————-   x  40 pkt  
     całkowita ilość pozycji formularza

Ilość punktów przyznanych danej ofercie jest sumą punktów przyznanych dla obu kryteriów.

W pkt VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, w pkt 1 wykreśla się treść po słowie „uwaga”:

UWAGA :

  • Brak wypełnienia którejkolwiek pozycji w Formularzu cenowym przez Wykonawcę, spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
  • W przypadku niewypełnienia przez wszystkich Wykonawców tych samych pozycji
    w Formularzu cenowym oferty zostaną rozpatrzone.

W pkt VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  1.  W przypadku ofert z taką samą liczbą przyznanych punktów decydujący wpływ o wyborze Wykonawcy będzie miała ilość wydawnictw, z którymi współpracuje Wykonawca, wskazana w pkt 4 Oferty. Zamawiający może w takim wypadku poprosić Wykonawców o dostarczenie szczegółowego wykazu wydawnictw.

W Formularzu cenowym (załącznik 2), w części II Książki w postaci audiobooków, wykreśla się pozycję 12. Brak tej pozycji nie wpływa na ocenę ofert.

W Formularzu cenowym (załącznik 2), na stronie 6 po słowie „uwaga” wykreśla się następującą treść:

Nie wypełnienie przez Wykonawcę którejkolwiek pozycji  z tabeli, spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

W przypadku niewypełnienia przez wszystkich Wykonawców  tych samych pozycji, oferty zostaną rozpatrzone.

W pozostałym zakresie ogłoszenie o zamówieniu pozostaje bez zmian.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Skip to content