Dostęp do audiobooków

W CZERWCU KODY BĘDĄ WYDAWANE 3.06.2024 r. o GODZINIE 10.00.

Kody zostały udostępnione o godzinie 10.14 ze względu na brak dostępu technicznego z przyczyn od nas niezależnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej umożliwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do ebooków oraz audiobooków w serwisach Legimi, Empik Go oraz IBUK Libra oferujących szeroką ofertę literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej.

Aby otrzymać kod/kody Czytelnik powinien spełnić następujące warunki:

 • należy mieć aktywne konto czytelnicze MBP w Dąbrowie Górniczej,
 • brak przetrzymanych książek i zadłużenia na koncie czytelniczym,
 • w przypadku serwisu Empik Go kody wydawane  będą Czytelnikom od 15 roku życia,
 • Czytelnik może otrzymać tylko jeden kod do poszczególnych serwisów,
 • wypełnić poniższy formularz, należy w nim podać imię i nazwisko, numer karty bibliotecznej, adres e-mail na który zostanie przesłany kod dostępu oraz zaznaczyć serwisy do których chce się otrzymać kod.

Pula kodów będzie udostępniana pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca od godz. 10.00 (do wyczerpania puli na dany miesiąc). Jeżeli jakiegoś serwisu nie będzie na liście, będzie to oznaczać, że pula kodów na dany miesiąc została wyczerpana. Zgłoszenia wysyłane poprzez e-mail nie będą rozpatrywane.

W każdym miesiącu kalendarzowym wydawana jest kolejna, ograniczona pula kodów.

Zaznacz serwisy, do których chcesz otrzymać kody.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej (ul. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza), tel. 32 639 03 00, adres e-mail: sekretariat@biblioteka-dg.pl (dalej jako: Biblioteka/Administrator).
 2. U Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł, na mocy art. 28 Rozporządzenia 2016/679, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Przetwarzane są przez okres obowiązywania umów z wydawcami – właścicielami serwisów, w celach związanych z przestrzeganiem praw autorskich lub pokrewnych, dóbr osobistych oraz innych przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej (udostępniania kodów do serwisów Legimi, Empik Go, IBUK Libra).
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Skip to content