Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-10-07

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Skróty klawiszowe:
    CTRL + A – zaznacz cały tekst

    Shift + strzałka w lewo / prawo – zaznacz jedną literę w lewo / prawo

    CTRL + Shift + strzałka w prawo / lewo – zaznacz jedno słowo w prawo / lewo

    CTRL + Shift + strzałka w górę / dół – zaznacz jedną linię powyżej / poniżej

    Shift + Home – zaznacz cały tekst do początku bieżącej linii

    Shift + End – zaznacz cały tekst do końca bieżącej linii

Na stronie zainstalowany jest moduł dostępności cyfrowej:

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst 

Skala szarości   

Wysoki kontrast              

Negatywny kontrast     

Jasne tło             

Podświetl linki  

Czytelna czcionka           

Reset

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Na stronie znajdują się obrazki/zdjęcia, do których nie dodano odpowiednika tekstowego (atrybut alt w znaczniku). Tekst jest sukcesywnie dodawany.
 • Podstrona „Katalog książek” – brak skrótów klawiszowych. Istnieje natomiast możliwość przełączenia na wysoki kontrast i powiększenia czcionki.
 • Podstrona „System rezerwacji” – brak możliwości przełączenia na wysoki kontrast, oraz możliwości powiększania czcionki. Osoby niedowidzące mają możliwość rezerwowania miejsc z pomocą obsługi w punkcie ksero.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
  ul. Kościuszki 25
  41-300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: sekretariat@biblioteka-dg.pl
 • Telefon: 32 639 03 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Tylko Biblioteka Główna i Filia nr 8 MBP są obiektami przystosowanymi architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka Główna i Dyrekcja ul. Kościuszki 25

Do budynku prowadzi jedno wejście. Z lewej jego strony znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia oraz Czytelnia Multimedialna umiejscowione są na wprost od wejścia. Przy schodach do Wypożyczalni dla Dorosłych zamontowany jest dźwig dla niepełnosprawnych. W pomieszczeniu Wypożyczalni dla Dorosłych zainstalowana jest pętla indukcyjna stanowiskowa, jak również winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym wjazd na antresolę (Czytelnia Multimedialna). Czytelnia Regionalna znajduje się tuż obok Punktu Ksero w holu głównym – po lewej jego stronie. W czytelni znajduje się powiększalnik stacjonarny REHA – i-See HD 22 LCD. Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży umiejscowiona jest za szatnią, po prawej stronie od wejścia. Wyposażona została w pętlę indukcyjną stanowiskową. Dla osób na wózkach dostępna jest winda umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń na I piętrze. Tam też znajduje się sala audiowizualna, wyposażona w pętlę indukcyjną macierzową. W wypożyczalniach zapewniona jest przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich oraz dojazdy do wszystkich drzwi są bez progów. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się:  na parterze, w drugim korytarzu po lewej stronie od wejścia oraz – na pierwszym piętrze w korytarzu za windą, po lewej stronie. Na wprost wejścia do budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przestrzenie szklane – drzwi główne oraz przejściowe w budynku zostały wyposażone w naklejki kontrastowe.

Filia nr 8 ul. Ofiar Katynia 93 (Strzemieszyce)

Na parkingu wyznaczone zostało wyznaczone stanowisko dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda wewnętrzna umożliwiająca wjazd na piętro osobom niepełnosprawnym. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach biblioteki zapewniona jest przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich bez progów. W wypożyczalni zainstalowana jest pętla indukcyjna stanowiskowa. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przestrzenie szklane – drzwi główne oraz przejściowe w budynku zostały wyposażone w naklejki kontrastowe.

Filia nr 3 ul. Wybickiego 3A (Gołonóg) – obiekt częściowo przystosowany architektonicznie.

Budynek parterowy, do którego prowadzi jedno wejście pozbawione przeszkód architektonicznych. Na wprost znajduje się Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, po lewej stronie znajduje się Wypożyczalnia dla Dorosłych, a także Dział Komiksu i Rysunku. Zarówno w Wypożyczalni dla Dorosłych, jak i w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży zainstalowane zostały pętle indukcyjne stanowiskowe. W obu wypożyczalniach zapewniona została również przestrzeń manewrowa dla wózków. Budowa korytarza nie zapewnia możliwości dostępu do toalety osobom na wózkach inwalidzkich. Z tyłu za budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Filie MBP umożliwiające wejście do budynku osobom niepełnosprawnym i/lub z psem asystującym:

 • Filia nr 1 ul. Wojska Polskiego 43 (Reden)
 • Filia nr 2 ul. Chemiczna 2 (Ząbkowice)
 • Filia nr 4 ul. Reymonta 14 (Reden)
 • Filia nr 5 ul. Piłsudskiego 32 (Gołonóg)
 • Filia nr 6 ul. Szpitalna 13 (Mydlice)
 • Filia nr 10 ul. Zwycięstwa 91(Ząbkowice)
 • Filia nr 16 ul. Ks. Stanisława 1 (Tucznawa)
 • Filia nr 18 ul. Legionów Polskich 131 (Mydlice)
 • Filia nr 20 ul. Topolowa 32 (Łęknice)

Filie nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak udogodnień na zewnątrz i/lub wewnątrz budynków):

 • Filia nr 7 ul. Kasprzaka 46 (Gołonóg)
 • Filia nr 9 ul. Główna 61 (Strzemieszyce Małe)
 • Filia nr 13 ul. Pocztowa 3 (Łosień)
 • Filia nr 14 ul. Górna 1 (Okradzionów)
 • Filia nr 15 ul. Żołnierska 180 (Błędów)
 • Filia nr 17 ul. Mieszka I 20 (Ujejsce)

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania w naszych placówkach z tłumacza języka migowego. Nie posiadamy w żadnej z placówek: głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, oznaczeń w alfabecie brajla.

Skip to content