„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych – książki

                                                                                               
Dąbrowa Górnicza, 12.10. 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza Wykonawców do
złożenia ofert na zadanie pn.:
„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych – książki
(wydawnictwa i audiobooki) – nowości oraz wznowienia, w roku 2022 dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25”.

I.    Zamawiający

Miejska
Biblioteka Publiczna
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25

II.    Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest
realizowana sukcesywnie w roku 2022 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25, dostawa materiałów bibliotecznych –
książek, (wydawnictw i audiobooków) – nowości oraz wznowień z zakresu
literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatury naukowej i popularnonaukowej.

2.    Materiały biblioteczne  –
książki (wydawnictwa i audiobooki) będą obejmować:

 1. Literaturę
  piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz
  literaturę naukową i  popularno-naukową – nowości i wznowienia,
  wydane w roku 2022 i wcześniejsze przez Wydawnictwa, z którymi 
  współpracuje  Wykonawca i  którymi nawiąże współpracę w trakcie
  realizacji umowy.
 2. Książki
  (wydawnictwa i audiobooki) z 2022 r. i wcześniejsze, w ramach tzw.
  „zamówień specjalnych„ realizowanych maksymalnie do 14  dni od daty
  złożenia zamówienia, a obejmujących: książki spoza oferty Wykonawcy oraz
  tytuły niskonakładowe, specjalistyczne, wydawane przez autorów, skrypty
  wydane przez uczelnie województwa śląskiego, silesiana, a także książki
  obcojęzyczne wydane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim,
  ukraińskim.

3.    W przypadku braku możliwości
realizacji „zamówienia specjalnego”, Wykonawca  zobowiązany jest
powiadomić w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (np. e-mail)
Zamawiającego o jego przyczynie przed upływem  terminu  realizacji
tego zamówienia.

4.    W przypadku  braku
możliwości  realizacji „zamówienia specjalnego” u Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy lub
bezpośrednio u Wydawcy, natomiast wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość
niezrealizowanego zamówienia specjalnego.

III. Wymagane przez zamawiającego warunki realizacji
przedmiotu zamówienia

1.  
 Dostawa książek (wydawnictw i audiobooków), następować będzie poprzez
składanie zamówień szczegółowych za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy
(formularz zamówienia umieszczony na stronie Wykonawcy – funkcja koszyk,
zamawiam lub odpowiednia), która musi udostępnić Zamawiającemu dostęp do danych
określających autora, tytuł, rok wydania, ISBN, widok okładki, cenę detaliczną
każdej pozycji, historię zamówień.

2.  
 Dostawy książek (wydawnictw i audiobooków) realizowane będą w terminie 7
dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3.  
 Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 14 dni
w odniesieniu do pełnej realizacji ilości egzemplarzy danego tytułu.

4.  
 Dostawy i rozładunek  książek (wydawnictw i audiobooków) realizowane
będą własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Dział Gromadzenia  Opracowania i Kontroli Zbiorów,
pok. Nr 0.12 (poziom -1) przy ul. Kościuszki 25,  41-300 Dąbrowa Górnicza,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

5.  
 Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcy
gwarancji jakości. Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych
książek.

6.  
 Reklamacje realizowane będą na koszt Wykonawcy.
 

IV. Termin realizacji zamówienia

Realizacja
zamówienia będzie odbywać się od daty podpisania umowy do 30.11.2022 r.
lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

V.   Wymagane dokumenty

1.  
 Druk oferty (załącznik 1) wypełniony przez Wykonawcę.

2.  
 Formularz cenowy (załącznik 2) wypełniony przez Wykonawcę.

3.  
 Wykaz 3 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto
każda (załącznik 4). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w
tym okresie – podanie wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów
określających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami tymi mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane.
UWAGA: W przypadku pełnomocnictwa, należy dołączyć dokument potwierdzający
pełnomocnictwo.

VI. Miejsce i termin składania ofert

1.  
 Ofertę należy złożyć do dnia 19.10.2022 r.  do godziny 12.00
na adres e-mail: administracja@biblioteka-dg.pl (zabezpieczony hasłem plik w jednym
z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg). Hasło należy dosłać na ten sam
adres po upływie terminu składania ofert lub dostarczyć w inny sposób
umożliwiający otwarcie oferty.

2.  
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.  
 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.

4.  
 W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty

1.  
 Oferty wraz z Formularzami cenowymi  ocenione zostaną według
kryterium ceny:

Cena
brutto  po upuście  * 
–         100%

    Punkty za cenę oblicza się według wzoru:

  
 cena najniższa
    ———————-   x  100
pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

    cena danej oferty

* dotyczy
wyceny pozycji z  Formularza cenowego (załącznik 2)

Upust
udzielony przez Wykonawcę,  zastosowany i wykazany w Ofercie oraz w
Formularzu cenowym będzie obowiązywał Wykonawcę przez cały okres obowiązywania
umowy do wszystkich pozycji dostarczanych w ramach zamówienia.

Zamawiający
przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy.

UWAGA :

 • Brak wypełnienia którejkolwiek
  pozycji w Formularzu cenowym przez Wykonawcę, spowoduje odrzucenie oferty
  przez Zamawiającego.
 • W przypadku niewypełnienia
  przez wszystkich Wykonawców tych samych pozycji
  w Formularzu cenowym oferty zostaną rozpatrzone.

2.  
 W przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną brutto, decydujący wpływ o
wyborze Wykonawcy będzie miała ilość wydawnictw, z którymi współpracuje
Wykonawca, wskazana w pkt 4 Oferty. Zamawiający może w takim wypadku poprosić
Wykonawców o dostarczenie szczegółowego wykazu wydawnictw.

VIII.    Informację o udzieleniu
zamówienia Zamawiający umieści na stronie internetowej MBP pod adresem :

https://biblioteka-dg.pl/category/przetargi/

IX.      Wykaz załączników :

1.  Oferta (załącznik 1)
2.    Formularz cenowy (załącznik 2)
3.    Projekt umowy (załącznik 3)
4.    Wykaz zrealizowanych dostaw (załącznik 4)
5.    Klauzula informacyjna RODO
6.  Ogłoszenie o zamówieniu


X.      Informacje dodatkowe:
    

 1. Zamawiający zastrzega sobie
  możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość
  zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie
  możliwość zmiany ogłoszenia (w tym warunków postępowania).
 3. Zamawiający wyłącza stosowanie
  ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Skip to content