A- A A+
tło
28 lipiec 2022

Dąbrowa Górnicza, 28 lipca 2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejska Biblioteka Publiczna  w  Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Wykonanie druku 1 numeru czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2022 wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu druku 1 numeru czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2022, wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy. Szczegółowy zakres został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 1.

Uwagi do przedmiotu zamówienia:

 1. Czasopismo jest zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN
 2. Podana ilość stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski” jest ilością szacunkową, celem określenia ewentualnych rabatów, bonifikat, upustów. Zamówienie dotyczy 1 wydania czasopisma – sierpień 2022 r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stron czasopisma Przegląd Dąbrowski”. Podana ilość stron jest ilością szacunkową. W przypadku zmniejszenia ilości stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski”, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do ilości faktycznie zamówionych stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski”.
 4. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną skład czasopisma „Przegląd Dąbrowski” na druk wraz z określoną ilością stron.
 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy czasopisma „Przegląd Dąbrowski” na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, Kościuszki 25 – pomieszczenie garażowe. Czasopismo winno być zapakowane w paczki po 100 egzemplarzy każda. Każda paczka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem lub rozkompletowaniem.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zniszczonych egzemplarzy na nowe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Złożone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów

 1. Cena – 80 %
 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą – 10 %
 3. Kryterium niemierzalne – walory estetyczne – 10 %

           

Każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia dostarczy po 1 próbnym egzemplarzu gazety o przybliżonych parametrach:

- szacunkowa ilość stron: 20

- papier gazetowy białość 58-59%

- kolorystyka 4+4

- format: 289 mm (+/- 5 mm) x 350 mm (+/- 5 mm)

Ocenione zostaną kategorie:

 • nasycenie barw,
 • jakość wykonania poligraficznego,
 • ogólna estetyka,
 • spasowanie kolorów

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia 8 sierpnia 2022 r. do godziny 12.00:

 • w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25,
 • lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zabezpieczony hasłem plik
  w jednym z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg – preferowane: xls, xlsx). Hasło należy dosłać na ten sam adres po upływie terminu składania ofert lub dostarczyć w inny sposób umożliwiający otwarcie oferty.

Uwaga: dostarczenie 1 próbnego egzemplarza nie ma wpływu na wybór sposobu dostarczenia oferty.

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 z Działem Administracyjno-Gospodarczym MBP tel.: (32) 639 03 30, kom: 698 906 754 lub kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego, tel.: (32) 639 03 31.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi załącznik 2.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2022 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia (w tym warunków postępowania).

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Załączniki:

dr Beata Langer

Dyrektor MBP

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 32
Odwiedzin w tygodniu: 4308
Odwiedzin w miesiącu: 16996
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 4196657