A- A A+
tło
17 listopad 2021

Dąbrowa Górnicza, dnia 17 listopada 2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Dostawa prasy polskiej i obcojęzycznej w prenumeracie na rok 2022
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z wykazem tytułów dla placówek bibliotecznych w załącznikach 3 - 22 wraz z transportem Wykonawcy
"

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy polskiej i obcojęzycznej w prenumeracie na rok 2022 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej do Dyrekcji MBP - Biblioteki Głównej i jej agend od poniedziałku do soboty oraz do 17 filii bibliotecznych od poniedziałku do piątku na podstawie wykazu tytułów dla placówek bibliotecznych
  w załącznikach 3 – 22 wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szacunkowy zakres został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 1.
 2. Dokładny zakres i liczba tytułów zostaną ustalone po wyborze oferty,
  z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego na ten cel
  .
 3. Prasa powinna być przywożona do 1 godziny od otwarcia placówki bibliotecznej,
  w paczkach wraz z wykazem dostarczonych w danym dniu tytułów, ich ceną i ilością.
 4. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania zapraszamy do złożenia oferty
  na załączonym formularzu cenowym (załącznik 1).
 5. Warunkiem ważności oferty jest możliwość dostawy prasy do wszystkich lokalizacji, wskazanych w załącznikach 3-22. Oferty niekompletne pod tym względem nie będą rozpatrywane.
 6. Ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do groszy.
 7. Kryterium wyboru: cena.
 8. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik 2.
 9. Termin realizacji zamówienia: 01.2022 r. - 31.12.2022 r.
 10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 11. Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2022 r. do godziny 12:00:
 • w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25, wskazując na kopercie dane Nadawcy lub:
 • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zabezpieczony hasłem plik w jednym z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg – preferowane: xls, xlsx). Hasło należy dosłać po upływie terminu składania ofert na ten sam adres lub dostarczyć w inny sposób umożliwiający otwarcie oferty.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia (w tym warunków postępowania).
 3. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
 4. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Dział Administracyjno–Gospodarczy - tel.: 639-03-30, kom: 698 906 754.

Załączniki:

Dyrektor MBP

Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 881
Odwiedzin w tygodniu: 7047
Odwiedzin w miesiącu: 25892
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 4103365