Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.30 - 19.30,
AKTUALNE GODZINY OTWARCIA

A- A A+
tło
03 grudzień 2019

Dąbrowa Górnicza, dnia 3 grudnia 2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

„Dostawa prasy polskiej i obcojęzycznej w prenumeracie na rok 2020
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z wykazem tytułów dla placówek bibliotecznych w załącznikach 3 - 22 wraz z transportem Dostawcy"

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy polskiej i obcojęzycznej w prenumeracie na rok 2020 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej do Dyrekcji MBP - Biblioteki Głównej i jej agend od poniedziałku do soboty oraz do 17 filii bibliotecznych od poniedziałku do piątku na podstawie wykazu tytułów dla placówek bibliotecznych
w załącznikach 3 – 22 wraz z transportem na koszt i ryzyko Dostawcy. Szacunkowy zakres został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 1.
2. Dokładny zakres i liczba tytułów zostaną ustalone po wyborze oferty,
z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego na ten cel.
3. Prasa powinna być przywożona w paczkach wraz z wykazem dostarczonych w danym dniu tytułów, ich ceną i ilością.
4. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania zapraszamy do złożenia oferty
na załączonym formularzu cenowym (załącznik 1).
5. Warunkiem ważności oferty jest możliwość dostawy prasy do wszystkich lokalizacji, wskazanych w załącznikach 3-22. Oferty niekompletne pod tym względem nie będą rozpatrywane.
6. Ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Kryterium wyboru: cena.
8. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik 2.
9. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
11. Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2019 r. do godziny 12:00:
- w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25,
-  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zabezpieczony hasłem plik w jednym z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg – preferowane: xls, xlsx). Hasło należy dosłać na ten sam adres po upływie terminu składania ofert lub dostarczyć w inny sposób umożliwiający otwarcie oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia (w tym warunków postępowania).
14. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
15. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego – tel. 032 639-03-31, Dział Administracyjno–Gospodarczy - tel. 032 639-03-30.

Załączniki:
- Załącznik 1 - Formularz cenowy,
- Załącznik 2 - Wzór umowy,
- Załączniki 3 – 22 – wstępny wykaz tytułów dla placówek bibliotecznych.

Dyrektor MBP

Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 236
Odwiedzin w tygodniu: 4003
Odwiedzin w miesiącu: 23268
Odwiedzin w zeszłym roku: 76732
Wszystkie: 3581305