Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.00 - 20.00,  So 9.00 - 15.00

A- A A+
tło
10 maj 2019

Dąbrowa Górnicza, 10.05.2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Hugona Kołłątaja

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Kościuszki 25

                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych – książki (wydawnictwa i audiobooki) - nowości oraz wznowienia, w roku 2019 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25”.

 I Zamawiający

Miejska Biblioteka Publiczna

41-300 Dąbrowa Górnicza

 1. Kościuszki 25

 II Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizowana sukcesywnie w roku 2019 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25, dostawa materiałów bibliotecznych – książek, (wydawnictw i audiobooków) - nowości oraz wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatury naukowej
  i popularnonaukowej.
 1. Materiały biblioteczne - książki (wydawnictwa i audiobooki) będą obejmować:
 1. Literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę naukową i  popularno-naukową - nowości i wznowienia, wydane w roku 2019
  i wcześniejsze przez Wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca i którymi nawiąże współpracę w trakcie realizacji umowy.
 1. Książki (wydawnictwa i audiobooki) z 2019 r. i wcześniejsze, w ramach tzw. „zamówień specjalnych„ realizowanych maksymalnie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, a obejmujących: książki spoza oferty Wykonawcy oraz tytuły niskonakładowe, specjalistyczne, wydawane przez autorów, skrypty wydane przez uczelnie województwa śląskiego, silesiana, a także książki obcojęzyczne wydane
  w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji „zamówienia specjalnego”, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (np. e-mail) Zamawiającego o jego przyczynie przed upływem terminu realizacji tego zamówienia.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji „zamówienia specjalnego” u Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy lub bezpośrednio
  u Wydawcy, natomiast wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanego zamówienia specjalnego.

III. Wymagane przez zamawiającego warunki realizacji przedmiotu zamówienia

 1. Dostawa książek (wydawnictw i audiobooków), następować będzie poprzez składanie zamówień szczegółowych za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (formularz zamówienia umieszczony na stronie Wykonawcy – funkcja koszyk, zamawiam lub odpowiednia), która musi udostępnić Zamawiającemu dostęp do danych określających autora, tytuł, rok wydania, ISBN, widok okładki, cenę detaliczną każdej pozycji, historię zamówień.
 1. Dostawy książek (wydawnictw i audiobooków) realizowane będą w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 1. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 14 dni w odniesieniu do pełnej realizacji ilości egzemplarzy danego tytułu.
 1. Dostawy i rozładunek książek (wydawnictw i audiobooków) realizowane będą własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Gromadzenia  Opracowania i Kontroli Zbiorów, pok. Nr 0.12 (poziom -1) przy
  Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
 1. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji jakości. Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek.

       6. Reklamacje realizowane będą na koszt Wykonawcy

IV Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia będzie odbywać się od daty podpisania umowy do 30.11.2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 V Wymagane dokumenty

 1. Druk oferty (załącznik 1) wypełniony przez Wykonawcę.
 1. Formularz cenowy (załącznik 2) wypełniony przez Wykonawcę.
 1. Wykaz 3 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
  o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda (załącznik 4). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - podanie wartości dostaw, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz
  z załączeniem dowodów określających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

UWAGA: W przypadku pełnomocnictwa, należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

VI. Miejsce i termin składania ofert

1.        Ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2019 r. do godziny 10:00

 • w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „Oferta na zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście (sekretariat) lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25,
 • lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zabezpieczony hasłem plik w jednym z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg). Hasło należy dosłać na ten sam adres po upływie terminu składania ofert lub dostarczyć w inny sposób umożliwiający otwarcie oferty.

2.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.        Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.        W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

VIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 

 1. Oferty wraz z Formularzami cenowymi ocenione zostaną według kryterium ceny:

Cena brutto po upuście * -        100%

            Punkty za cenę oblicza się według wzoru:

                cena najniższa

            ----------------------   x 100 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

            cena danej oferty

* dotyczy wyceny pozycji z Formularza cenowego (załącznik 2)

Upust udzielony przez Wykonawcę, zastosowany i wykazany w Ofercie oraz w Formularzu cenowym będzie obowiązywał Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy do wszystkich pozycji dostarczanych w ramach zamówienia.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy.

 

UWAGA :

 • Brak wypełnienia którejkolwiek pozycji w Formularzu cenowym przez Wykonawcę, spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

 

 • W przypadku niewypełnienia przez wszystkich Wykonawców tych samych pozycji
  w Formularzu cenowym oferty zostaną rozpatrzone.
 1. W przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną brutto, decydujący wpływ o wyborze Wykonawcy będzie miała ilość wydawnictw, z którymi współpracuje Wykonawca, wskazana w pkt 4 Oferty. Zamawiający może w takim wypadku poprosić Wykonawców
  o dostarczenie szczegółowego wykazu wydawnictw.

 IX Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający umieści na stronie internetowej MBP pod adresem :

 www.biblioteka-dg.pl

 X Wykaz załączników :

 1. Oferta (załącznik 1)
 2. Formularz cenowy (załącznik 2)
 3. Projekt umowy (załącznik 3)
 4. Wykaz zrealizowanych dostaw (załącznik 4)
 5. Klauzula Informacyjna

 

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 464
Odwiedzin w tygodniu: 464
Odwiedzin w miesiącu: 21560
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 3111364