Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.30 - 19.30,
AKTUALNE GODZINY OTWARCIA

A- A A+
tło
28 luty 2019

Dąbrowa Górnicza, dnia 28 lutego 2019 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych:

„Wykonanie druku 10 numerów czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2019 wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu druku 10 numerów czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2019, wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy,
o parametrach:
- ilość numerów czasopisma- 10
- szacunkowa ilość stron – 20
- nakład – 35 000 egz.
- papier ulepszona gazeta 48,8 g/m² typu Norske Britte, biały powyżej 68%
- kolorystyka 4+4
- format: 289 mm x 390 mm
- jednorazowy nakład pakowany po 100 egzemplarzy

Uwagi do przedmiotu zamówienia:

1. Czasopismo jest zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN
2. Podana ilość stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski” jest ilością szacunkową, celem określenia ewentualnych rabatów, bonifikat, upustów. Zamówienie realizowane będzie w roku 2019 przez okres 10 miesięcy, (tj.: od marca do grudnia).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stron czasopisma Przegląd Dąbrowski”. Podana ilość stron jest ilością szacunkową. W przypadku zmniejszenia ilości stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski”, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do ilości faktycznie zamówionych stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski”.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną skład czasopisma „Przegląd Dąbrowski” na druk każdego numeru wraz z określoną ilością stron.
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy czasopisma „Przegląd Dąbrowski” na własny koszt, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25 – pomieszczenie garażowe. Czasopismo winno być zapakowane w paczki po 100 egzemplarzy każda. Każda paczka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem lub rozkompletowaniem.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zniszczonych egzemplarzy na nowe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Złożone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów
a) Cena – 60 %
b) Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą – 20 %
c) Kryterium niemierzalne – walory estetyczne – 20 %

Każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia dostarczy po 1 próbnym egzemplarzu gazety o przybliżonych parametrach:

- szacunkowa ilość stron – 20
- papier ulepszona gazeta 48,8 g/m² typu Norske Britte, biały powyżej 68%
- kolorystyka 4+4
- format: 289 mm x 390 mm

Ocenione zostaną kategorie:
• nasycenie barw,
• jakość wykonania poligraficznego,
• ogólna estetyka,
• spasowanie kolorów

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia 07.03.2019 r. do godziny 12.00:
 w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25,
 lub w wersji elektronicznej (zabezpieczony hasłem plik w jednym z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Hasło należy dosłać na ten sam adres po upływie terminu składania ofert.
Uwaga: dostarczenie 1 próbnego egzemplarza nie ma wpływu na wybór sposobu dostarczenia oferty.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ww. zapytania, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 z Działem Administracyjno-Gospodarczym MBP tel.: 32/639 03 30 lub kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego, tel.: 32/639 03 31.
Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi załącznik 2.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz cenowy,
Załącznik 2 - Wzór umowy.

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 1149
Odwiedzin w tygodniu: 3060
Odwiedzin w miesiącu: 26147
Odwiedzin w zeszłym roku: 41431
Wszystkie: 3616606