A- A A+
tło
13 grudzień 2018

Dąbrowa Górnicza, dnia 13.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Dostawa prasy polskiej i obcojęzycznej
w prenumeracie na rok 2019 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z wykazem tytułów dla placówek bibliotecznych w załącznikach 3 - 22 wraz z transportem Dostawcy
"

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy polskiej i obcojęzycznej w prenumeracie na rok 2019 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej do Dyrekcji MBP - Biblioteki Głównej i jej agend od poniedziałku do soboty oraz do 17 filii bibliotecznych od poniedziałku do piątku na podstawie wykazu tytułów dla placówek bibliotecznych w załącznikach 3 – 22 wraz z transportem na koszt i ryzyko Dostawcy. Szacunkowy zakres został określony
  w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 1.
 2. Dokładny zakres i liczba tytułów zostaną ustalone po wyborze oferty, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego na ten cel.
 3. Prasa powinna być przywożona w paczkach wraz z wykazem dostarczonych w danym dniu tytułów, ich ceną i ilością.
 4. W przypadku zainteresowania realizacją ww. zadania zapraszamy do złożenia oferty
  na załączonym formularzu cenowym (załącznik 1).
 5. Ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Kryterium wyboru: cena 90%, kompletność oferty 10%.
 7. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wzór umowy stanowi załącznik 2.
 8. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 10. Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2018 do godziny 12:00 w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania
  i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 12. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego – tel. 032 639-03-31, Dział Administracyjno–Gospodarczy - tel. 032 639-03-30.

Załączniki:

- Załącznik 1 - Formularz cenowy; Załączniki 3 – 22 – Wstępny wykaz tytułów dla placówek bibliotecznych.

- Załącznik 2 - Wzór umowy,

Dyrektor MBP

Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 895
Odwiedzin w tygodniu: 7061
Odwiedzin w miesiącu: 25906
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 4103379