A- A A+
tło
18 lipiec 2016

Dąbrowa Górnicza, dnia 18.07.2016 r.

Dotyczy: Zakupu samochodu służbowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

1. Zamawiający:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja
ul. Kościuszki 25
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-10-88-935

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) bez stosowania ustawy do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego, wyprodukowanego w 2016 r. na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do 30.10.2016

5. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. II.2. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zaproszenia).
2) Cena oferty jest ceną brutto i uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga, aby odbiór samochodu odbył się w najbliższym siedzibie Zamawiającego autoryzowanym salonie samochodowym danej marki.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował stacją serwisową samochodu w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego.

7. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
1) wypełniony formularz OFERTA,
2) wypełnioną kartę opisową pojazdu,
3) katalog fabryczny wraz z fotografią oferowanego pojazdu,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy.

8. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania zapisów umowy której projekt stanowi Załącznik nr 4.

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- najniższa cena.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferta powinna być czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
2) Dokumenty winny być składane w języku polskim w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3) Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie
„za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: „Oferta na zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej .

11. Termin złożenia oferty:
Ofertę na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty należy złożyć
w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza, I piętro Sekretariat pokój nr. 2.16

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki i Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

13.Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
• Magdalena Grenda - Kierownik Działu DAG tel.32/639-03-31
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Ewa Gruca- Specjalista ds. Administracji tel.32/639-03-30
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty.
3. Załącznik nr 3 – karta opisowa pojazdu.
4. Załącznik nr 4 – projekt umowy

Podpisał :
Dyrektor Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 11
Odwiedzin w tygodniu: 5516
Odwiedzin w miesiącu: 27460
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 4141764