A- A A+
tło
19 luty 2016

I. Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej w roku 2016”.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert:

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej w roku 2016.

2. Załącznik nr 1 (Formularz cenowy) zawiera wykaz zamawianych artykułów oraz szacunkową ilość egzemplarzy (wartości szacunkowe), które zostaną zamówione po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy.

2.1 Formularz cenowy musi być wypełniony w całości (wszystkie pozycje), brak wypełnienia jakiejkolwiek pozycji powoduje odrzucenie oferty.

2.2 Ceny należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w załączniku Nr 1).

2.3 Ceny brutto muszą obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należycie wykonanej umowy - realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: wartość dostaw, koszty opakowań na czas transportu, koszty załadunku, transportu oraz wyładunku, wszelkie opłaty, w tym także ubezpieczenia przedmiotu dostawy, zysk, narzuty, upusty, rabaty, należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

2.4 Kryterium wyboru – 100% najniższa cena brutto za kompletność formularza cenowego (załącznik Nr 1).

2.5Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego formularz cenowy (załącznik Nr 1) przedstawia najniższą wartość brutto.

2.6 Umowa zostanie podpisana do kwoty zabezpieczonej w planie finansowym na rok 2016. 

2.7 Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w tabeli Formularza cenowego. Ostateczne rodzaje artykułów oraz ich ilości będą wynikały z faktycznych potrzeb Zamawiającego oraz posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

3.Wymagania i warunki minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca ma obowiązek zapewnić to:

3.1 Dostawa artykułów biurowych i papierniczych odbywać się będzie transportem, którym dysponuje Wykonawca i na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu przesłania drogą mailową zapotrzebowania (zamówienia) przez Zamawiającego do Wykonawcy

3.2 W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakujących lub mylnie dostarczonych artykułów.

3.3   W razie stwierdzenia wad towaru, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na towar wolny od wad w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany zamówienia poprzez rezygnację z zakupu poszczególnych artykułów lub zmianę ich ilości wymienionych w Formularzu cenowym (załącznik nr 1), bez konieczności zmiany umowy.

O zmianie Zamawiający powiadomi Dostawcę przesyłając e-mail, na podstawie którego Dostawca w ciągu 48 godzin dokona weryfikacji dostarczanych artykułów Zamawiającemu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy maksymalnie do 20% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 20% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Dostawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia.

6. Zamówienie będzie realizowane przez okres od 01.03.2016 do 31.12.2016 lub do wyczerpania środków finansowych  zabezpieczonych na ten cel.

III. W przypadku zainteresowania realizacją w/w zadania zapraszamy do złożenia oferty na załączonym formularzu cenowym. Oferty należy złożyć do dnia 26.02.2016r. do godziny 10:00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25, Sekretariat – piętro I, pokój nr 2.16 w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”,

  - bądź  wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Dział Administracyjno – Gospodarczy MBP, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25 w  kopercie opisanej jak wyżej,

  - bądź  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z informacją: „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”.

W przypadku wersji elektronicznej decyduje data wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data wpływu oferty do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odesłaniem.

IV. Spośród złożonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten oferent, który spełni warunki, wymagania oraz kryteria wyboru oferty określone przez Zamawiającego tj.:

1.  W zakresie spełniania warunków:  wypełniony w całości formularz cenowy (wszystkie pozycje) w PLN do dwóch miejsc po przecinku (załącznik Nr 1) oraz zaparafowany wzór umowy.

2.  W zakresie kryteriów oceny ofert: najniższa cena

V. Termin realizacji zamówienia:  01.03.2016r. do 31.12.2016r.

VI. Osoby  do kontaktów z Wykonawcami: Bożena Leśniczek lub Ewa Gruca nr telefonu: 32/639 03 30

Załączniki:

1.                   Załącznik nr 1 Formularz cenowy
2.                   Załącznik Nr 2 Projekt umowy

                                                                                                                                                                     

Dyrektor MBP

Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 988
Odwiedzin w tygodniu: 5498
Odwiedzin w miesiącu: 27442
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 4141746