OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dąbrowa Górnicza, 18-01-2023 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą materiałów bibliotecznych- książek (wydawnictw zwartych)– nowości oraz wznowienia, w roku 2023 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25”.

 1. Zamawiający


Miejska Biblioteka Publiczna
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 2. Przedmiotem zamówienia jest realizowana sukcesywnie w roku 2023 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25, dostawa materiałów bibliotecznych w postaci książek ( wydawnictwa zwarte)

 3. Materiały biblioteczne wskazane w pkt 1 będą obejmować literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę popularno-naukową – nowości
  i wznowienia, wydane w roku 2023 i wcześniejsze przez Wydawnictwa,
  z którymi współpracuje Wykonawca i którymi nawiąże współpracę w trakcie realizacji umowy.

III. Wymagane przez zamawiającego warunki realizacji przedmiotu zamówienia


 1. Dostawa książek, następować będzie poprzez składanie zamówień szczegółowych za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (formularz zamówienia umieszczony na stronie Wykonawcy – funkcja koszyk, zamawiam lub odpowiednia), która musi udostępnić Zamawiającemu dostęp do danych określających autora, tytuł, rok wydania, ISBN, widok okładki, cenę detaliczną każdej pozycji, historię zamówień.
 2. Dostawy realizowane będą w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 3. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 10 dni
  w odniesieniu do pełnej realizacji ilości egzemplarzy danego tytułu.
 4. Dostawy i rozładunek książek realizowane będą własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Gromadzenia Opracowania i Kontroli Zbiorów, pok. Nr 0.12 (poziom -1) przy ul. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
 5. Na dostarczone materiały biblioteczne – książki, Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji jakości. Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek.
 6. Reklamacje realizowane będą na koszt Wykonawcy.
 7. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia będzie odbywać się od daty podpisania umowy do 31.01.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Wymagane dokumenty

 2. Druk oferty (załącznik 1) wypełniony przez Wykonawcę.
 3. Formularz cenowy (załącznik 2) wypełniony przez Wykonawcę.
 4. Wykaz 3 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik 4). Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – podanie przedmiotu dostawy – książki mówione, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Zamawiający może zażądać potwierdzenia zrealizowania wskazanych dostaw referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
 5. Miejsce i termin składania ofert

 6. Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2023 r. do godziny 12.00:
  – w wersji papierowej, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „Oferta na zakup wraz z dostawą materiałów bibliotecznych. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”, osobiście (sekretariat) lub wysłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25,
  – na adres e-mail: administracja@biblioteka-dg.pl (zabezpieczony hasłem plik w jednym
  z formatów: xls, xlsx, doc, docx, pdf, jpg). Hasło należy dosłać na ten sam adres po upływie terminu składania ofert lub dostarczyć w inny sposób umożliwiający otwarcie oferty.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 9. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty


 1. Oferty wraz z Formularzami cenowymi ocenione zostaną według kryterium ceny:
  Cena brutto po upuście * – 100%
  Punkty za cenę oblicza się według wzoru:
  cena najniższa
  ———————- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty
  cena danej oferty
  * dotyczy wyceny pozycji z Formularza cenowego (załącznik 2)
  Upust udzielony przez Wykonawcę, zastosowany i wykazany w Ofercie oraz
  w Formularzu cenowym będzie obowiązywał Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy do wszystkich pozycji dostarczanych w ramach zamówienia.
  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
  Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy.
 2. W przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną brutto, decydujący wpływ o wyborze Wykonawcy będzie miała ilość wydawnictw, z którymi współpracuje Wykonawca, wskazana
  w pkt 4 Oferty. Zamawiający może w takim wypadku poprosić Wykonawców o dostarczenie szczegółowego wykazu wydawnictw.

VIII. Informację o udzieleniu zamówienia

Zamawiający umieści na stronie internetowej MBP pod adresem :
https://biblioteka-dg.pl/category/przetargi/


 1. Wykaz załączników :
  1. Oferta (załącznik 1)
  2. Formularz cenowy (załącznik 2)
  3. Projekt umowy (załącznik 3)
  4. Wykaz zrealizowanych dostaw (załącznik 4)
  5. Klauzula informacyjna RODO
 2. Informacje dodatkowe:
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia (w tym warunków postępowania).
 5. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

 

Skip to content