Miejska Biblioteka Publiczna

w Dąbrowie Górniczej

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Na stronie znajdują się obrazki/zdjęcia, do których nie dodano odpowiednika tekstowego (atrybut alt w znaczniku). Tekst jest sukcesywnie dodawany.
 • Podstrona „Katalog książek” – brak skrótów klawiszowych.
 • Podstrona „System rezerwacji” – brak możliwości przełączenia na wysoki kontrast, oraz możliwości powiększania czcionki (podstrona w trakcie przebudowy). Osoby niedowidzące mają możliwość rezerwowania miejsc z pomocą obsługi w punkcie ksero.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej
  ul.Kościuszki 25
  41-300 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: sekretariat@biblioteka-dg.pl
 • Telefon: 32 639 03 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Tylko Biblioteka Główna i Filia nr 8 MBP są obiektami przystosowanymi architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.

Biblioteka Główna i Dyrekcja ul. Kościuszki 25

Do budynku prowadzi jedno wejście. Z lewej jego strony znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wypożyczalnia dla osób dorosłych, czytelnia oraz czytelnia multimedialna umiejscowiona jest na wprost od wejścia. Przy schodach do wypożyczalni dla dorosłych zamontowany jest dźwig dla niepełnosprawnych. W pomieszczeniu Wypożyczalni dla dorosłych zainstalowana jest winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym wjazd na antresolę (czytelnia multimedialna). Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży umiejscowiona jest za szatnią, po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępna jest winda umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń na I piętrze. W wypożyczalniach zapewniona jest przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich oraz dojazdy do wszystkich drzwi są bez progów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w drugim korytarzu po lewej stronie od wejścia. Na wprost wejścia do budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 8 ul. Ofiar Katynia 93 (Strzemieszyce)

Na zewnątrz budynku jest pochylnia umożliwiająca wjazd do wszystkich pomieszczeń osobom na wózkach inwalidzkich. Na parkingu wyznaczone zostało wyznaczone stanowisko dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda wewnętrzna umożliwiająca wjazd na piętro osobom niepełnosprawnym. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach biblioteki zapewniona jest przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich bez progów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Filie MBP umożliwiające wejście do budynku osobom niepełnosprawnym i/lub z psem asystującym:

 • Filia nr 1 ul. Wojska Polskiego 43
 • Filia nr 2 ul. Chemiczna 2 (Ząbkowice)
 • Filia nr 4 ul. Reymonta 14
 • Filia nr 5 ul. Piłsudskiego 32 (Gołonóg)
 • Filia nr 6 ul. Szpitalna 13
 • Filia nr 10 ul. Zwycięstwa 91(Ząbkowice)
 • Filia nr 16 ul. Ks. Stanisława 1 (Tucznawa)
 • Filia nr 18 ul. Legionów Polskich 131 (Mydlice)
 • Filia nr 20 ul. Topolowa 32 (Łęknice)

Filie nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak udogodnień na zewnątrz i/lub wewnątrz budynków):

 • Filia nr 3 ul. Wybickiego 3a(Gołonóg)
 • Filia nr 7 ul. Kasprzaka 46 (Gołonóg)
 • Filia nr 9 ul. Główna 61 (Strzemieszyce Małe)
 • Filia nr 13 ul. Pocztowa 3 (Łosień)
 • Filia nr 14 ul. Górna 1 (Okradzionów)
 • Filia nr 15 ul. Żołnierska 180 (Błędów)
 • Filia nr 17 ul. Mieszka I 20 (Ujejsce)

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania w naszych placówkach z tłumaczy języka migowego.
Nie posiadamy w żadnej z placówek: głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych

Skip to content