A- A A+
tło
16 grudzień 2016

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 

Administrator danych osobowych

Jeżeli są Państwo naszymi czytelnikami/użytkownikami, korzystają Państwo w jakikolwiek sposób z naszych usług, bądź współpracują Państwo z nami, informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, 41-300, ul. T. Kościuszki 25.

 

Inspektor Ochrony Danych

Aby zagwarantować, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.
Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub zgłosić nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Biblioteka przetwarza dane osobowe osób:

 • korzystających ze zbiorów, zasobów i usług świadczonych przez Bibliotekę,
 • korzystających z usług świadczonych przez Bibliotekę drogą elektroniczną,
 • uczestniczących w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę,
 • kontaktujących się z Biblioteką w określonej sprawie,
 • odbywających w Bibliotece praktykę, staż lub wolontariat,
 • uczestniczących w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi,
 • współpracujących z Biblioteką w oparciu o umowy cywilno-prawne,
 • kontrahentów,
 • pracowników Biblioteki,
 • kandydatów do pracy.

 

 Odbiorcy danych

W trosce o Państwa dane osobowe przetwarzamy je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa. W Bibliotece dane przetwarzane są tylko przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych i zobowiązane do zachowania ich poufności.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zrealizowania określonych celów dla których są zbierane, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Bibliotece.

 

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Biblioteki w oparciu o obowiązujące przepisy. Biblioteka przetwarza Państwa dane osobowe:

 • w celu realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO

Na podstawie udzielonej zgody Biblioteka przetwarza dane osobowe m.in. w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością statutową Biblioteki, jak również w celach związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie

 • w celu zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO

Dotyczy umów zawieranych z osobami korzystającymi z usług świadczonych przez Bibliotekę, w szczególności związanych z jej działalnością statutową, jak również z osobami współpracującymi z Biblioteką lub odbywającymi w Bibliotece praktykę, wolontariat,

 • w celu realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO

Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy. Biblioteka zobowiązana jest również realizować obowiązki wynikające m.in. z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawa zamówień publicznych, czy przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO

Prawnie uzasadnione interesy Biblioteki to w szczególności dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw Biblioteki oraz zapewnienie bezpieczeństwa (np. monitoring).

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku
 • do czasu odwołania zgody,
 • dane dotyczące realizacji zawartej umowy przez okres jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • dane dotyczące realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków,
 • dane dotyczące realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przeniesienia danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli, Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 18
Odwiedzin w tygodniu: 4294
Odwiedzin w miesiącu: 16982
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 4196643