Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.00 - 20.00,  So 9.00 - 15.00

A- A A+
tło
16 czerwiec 2015

Dąbrowa Górnicza: Zaopatrzenie w wodę Filii Nr 8 oraz odprowadzenie ścieków ( po podłaczeniu kanalizacji ściekowej ) w Dąbrowie Górniczej przy ul . Ofiar Katynia 93
Numer ogłoszenia: 144932 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja, ul. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032/639 03 30, 032/639 03 31, faks 032/639 03 10 , strona internetowa www.biblioteka-dg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrzenie w wodę Filii Nr 8 oraz odprowadzenie ścieków ( po podłaczeniu kanalizacji ściekowej ) w Dąbrowie Górniczej przy ul . Ofiar Katynia 93.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zamówien ia z woln ej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2013 r poz. 907 z późn. zmianami ) o wartości poniżej 207000,00 EURO 2.Zakres zamówienia : 1) dostarczanie w sposób ciągły wody zimnej do budynku Filii Nr 8 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ofiar Katyn ia 93, zgodnie z warun kami technicznymi przyłączenia umożliwiającym uzytkowanie wody. 2.Po podłaczeniu kanalizacji ściekowej - odbieranie ścieków z ww nieruchomości w ilości równej ilości wody dostarczanej przez Usługodawcę .3. Usuwanie awarii urzadzeń będących jego własnością lub pozostajacych w jego utrzymaniu i eksploatacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.10.00.00-4, 90.00.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm) - zw dalej ustawą Pzp Zamawiajacy może udzielić zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gddy jego przedmiot może być świadczony tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.Określenie w tym przepisie przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki muszą być interpretowane w sposób ścisły i wyjatkowy, a wymóg aby dostawy , usługi lub roboty budowlane mogły być świadczone wyłacznie przez jednego wykon awcę, ma posiadać charakter zobiektywizowany. Skutkuje to koniecznością zaistnienia obiektywnego ( niezależnego od subiektywnego przekon ania zamawiajacego ) mon opolu jednego wykonawcy na określony rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych. W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest Zaopatrzenie w wodę Filii Nr 8 oraz odprowadzenie ścieków Filii Nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul.Ofiar Katynia 93 przywołana powyżej okoliczność ustawowa znajduje pełne odzwierciedlenie w faktycznym stanie rzeczy. Dubynek Filii Nr 8 w Dabrowie Górniczej przy ul. Ofiar Katynia 93 jest przyłaczony do istniejacej sieci wodociagowej Dąbrowskich Wodociagów Sp. z o.o. w Dabrowie Górniczej , które są włąścicielem instalacji wodnej obsługujacej budynek oraz po wykonywaniu remontu budynku zostanie podłączona kanalizacja ( śieki ) .Wobec powyższego , na terenie miasta Dąbrowa Górnicza , wyłacznie Wykonawca Dabrowskie Wodociagi Sp. z o.o. jest zdolny zrealizować niniejsze zamówienie jako monopolista na rynku lokalnym w zakresie dostaw wody wodociagowej i odprowadzenia ścieków. Żaden inny podmiot nie oferuje tego typu usług na terenie Gminy, jak również nie dysponuje infrastrukturą techniczną zapewniającą możliwośc realizacji takiego zamówien ia dla lokalizacji wynikajacej z położenia siedziby Zamawiajacego. Wobnec powyższego należy uznać, że stan faktyczny jak wyżej w pełni sankcjonuje zastosowanie trybu zamowienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1 lit a ustawy Pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • DĄBROWSKIE WODOCIAGI Spólka z o.o. ,, ul. Powstańców 13, DĄBROWA GÓRNICZA, kraj/woj. Polska.

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 22
Odwiedzin w tygodniu: 959
Odwiedzin w miesiącu: 13915
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 2995580