Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.00 - 20.00,  So 9.00 - 15.00

A- A A+
tło
25 kwiecień 2017

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych – książki (wydawnictwa i audiobooki) - nowości oraz wznowienia, w roku 2017 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25”.

Dąbrowa Górnicza dnia 24.04.2017

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hugona Kołłątaja
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych – książki (wydawnictwa i audiobooki) - nowości oraz wznowienia, w roku 2017 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25”.

I. Zamawiający

Miejska Biblioteka Publiczna
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizowana sukcesywnie w roku 2017 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25, dostawa materiałów bibliotecznych – książek, (wydawnictw i audiobooków) - nowości oraz wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatury naukowej i popularnonaukowej.

Materiały biblioteczne - książki (wydawnictwa i audiobooki ) będą obejmować:

1. Literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę naukową i popularno-naukową - nowości i wznowienia, wydane w roku 2017 i wcześniejsze przez Wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi dysponować przez okres realizacji zamówienia pełną i aktualną ofertą wydawniczą następujących oficyn :
1. Agora
2. Akapit Press
3. Akurat
4. Albatros
5. Aleksandria
6. Amber
7. Arkady
8. Axis Mundi
9. Bellona
10. Biblioteka Akustyczna
11. BIS
12. C.H. Beck
13. CeDeWu
14. Czarna Owca
15. Czarne
16. Czerwone i Czarne
17. Czytelnik
18. Damidos
19. Debit
20. Demart
21. Difin
22. Drzewo Babel
23. Dwie Siostry
24. Egmont Polska
25. Fabryka Słów
26. Feeria
27. Filia
28. Fronda
29. G + J Gruner + Jahr Polska
30. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
31. Greg
32. Harlequin
33. Helion
34. Heraclon
35. Impuls
36. Iskry
37. Jaguar
38. Jedność
39. Książka i Wiedza
40. Książnica
41. LexisNexis
42. Literatura
43. Lucky
44. Magnum
45. Media Rodzina
46. MG
47. MT Biznes
48. Multico
49. Muza
50. Nasza Księgarnia
51. Noir sur Blanc
52. Novae Res
53. od.nova
54. ODDK
55. Olesiejuk
56. Operon
57. Ossolineum
58. Otwarte
59. Papierowy Księżyc
60. Pascal
61. PAX
62. Petrus
63. PIW
64. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
65. Prószyński i s-ka
66. PWN
67. Rea
68. Rebis
69. Remi
70. Replika
71. Rytm
72. Sic!
73. Siedmioróg
74. Skrzat
75. Słowo/Obraz/Terytoria
76. Sonia Draga
77. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
78. Świat Książki
79. Telbit
80. Universitas
81. Videograf
82. Vacatio
83. W Drodze
84. W.A.B.
85. WAM
86. Wiedza Powszechna
87. Wielka Litera
88. Wilga
89. WNT
90. Wolters Kluwer Polska
91. Wydawnictwo Dolnośląskie
92. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
93. Wydawnictwo Literackie
94. Zakamarki
95. Zielona Sowa
96. Znak
97. Zysk i S-ka
98. Żak

2. Książki (wydawnictwa i audiobooki) z 2017 r. i wcześniejsze, w ramach tzw. „zamówień specjalnych„ realizowanych maksymalnie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, a obejmujących: książki spoza oferty Wykonawcy oraz tytuły niskonakładowe, specjalistyczne, wydawane przez autorów, skrypty wydane przez uczelnie województwa śląskiego, silesiana, a także książki obcojęzyczne wydane w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

3. W przypadku braku możliwości realizacji „zamówienia specjalnego”, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o jego przyczynie, przed upływem terminu realizacji tego zamówienia.

4. W przypadku niemożliwości realizacji „zamówienia specjalnego” u Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy lub bezpośrednio u Wydawcy, natomiast wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanego zamówienia specjalnego.

III. Wymagane przez zamawiającego warunki realizacji przedmiotu zamówienia

1. Dostawa książek (wydawnictw i audiobooków), następować będzie poprzez składanie zamówień szczegółowych za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (formularz zamówienia umieszczony na stronie Wykonawcy – funkcja koszyk, zamawiam lub odpowiednia), która musi udostępnić Zamawiającemu dostęp do danych określających autora, tytuł, rok wydania, ISBN, widok okładki, cenę detaliczną każdej pozycji, historię zamówień.

2. Dostawy książek (wydawnictw i audiobooków) realizowane będą w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 14 dni w odniesieniu do pełnej realizacji ilości egzemplarzy danego tytułu.

4. Dostawy i rozładunek książek (wydawnictw i audiobooków) realizowane będą własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Gromadzenia Opracowania i Kontroli Zbiorów, pok. Nr 0.12 ( poziom -1 ) przy ul Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

5. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji jakości. Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek.

6. Reklamacje realizowane będą na koszt Wykonawcy.

IV. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia będzie odbywać się od daty podpisania umowy do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

V. Wymagane dokumenty

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6-miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Druk oferty (załącznik Nr 1) wypełniony przez Wykonawcę.

3. Formularz cenowy (załącznik Nr 2) wypełniony przez Wykonawcę.

4. Wykaz zrealizowanych co najmniej 3 zamówień w ostatnich 3-ch latach o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda (załącznik Nr 4) wraz z co najmniej 3 potwierdzonymi referencjami.

UWAGA: W przypadku pełnomocnictwa, należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów

1. Miejsce : Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Kościuszki 25, I piętro pok. nr 2.16- SEKRETARIAT - w formie przesyłki pocztowej lub dostarczone osobiście, w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia
04-05-2017
do godz.
10.00

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego Ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25, Sekretariat
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:
„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych – książki (wydawnictwa i audiobooki) - nowości oraz wznowienia, w roku 2017 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25„

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Kościuszki 25, - I piętro, pokój Nr 2.7 Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dnia
04-05-2017
godz.
11.30

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Oferty wraz z Formularzami cenowymi ocenione zostaną według kryterium ceny:

Cena brutto po upuście * - 100%

Punkty za cenę oblicza się według wzoru:

cena najniższa
---------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty
cena danej oferty

* dotyczy wyceny pozycji z Formularza cenowego ( załącznik Nr 2 )

Upust udzielony przez Wykonawcę, zastosowany i wykazany w Ofercie (załącznik Nr 1) oraz w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2) będzie obowiązywał Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy do wszystkich pozycji dostarczanych w ramach zamówienia.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy.

UWAGA :
o Brak wypełnienia którejkolwiek pozycji w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2) przez Wykonawcę, spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

o W przypadku niewypełnienia przez wszystkich Wykonawców tych samych pozycji w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2) oferty zostaną rozpatrzone.

2. W przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną brutto, decydujący wpływ o wyborze Wykonawcy będzie miała ilość wydawnictw, z którymi współpracuje Wykonawca, wskazana w pkt. 4 Oferty (załącznik nr 1) i potwierdzona dodatkowo Szczegółowym Wykazem Wydawnictw.

IX. Informację o wyborze oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej MBP pod adresem : www.biblioteka-dg.pl

X. Wykaz załączników :

1. Oferta (załącznik Nr 1)
2. Formularz cenowy (załącznik Nr 2)
3. Projekt umowy (załącznik Nr 3)
4. Wykaz zrealizowanych zamówień w ostatnich trzech latach (załącznik Nr 4)

Podpisał :
DYREKTOR

Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 42
Odwiedzin w tygodniu: 979
Odwiedzin w miesiącu: 13935
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 2995600