Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.00 - 20.00,  So 9.00 - 15.00

A- A A+
tło
07 luty 2017

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. Kościuszki 25

41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie druku 10 numerów czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2017 wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy”

Zakres prac obejmuje:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Przedmiot główny: 79810000-5-usługi drukowania

Przedmioty dodatkowe:

79823000-9- usługi drukowania i dostawy

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu druku 10 numerów czasopisma „Przegląd Dąbrowski” w roku 2017, wersja w języku polskim, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej wraz z dostawą na koszt Wykonawcy w nakładzie 35000 egz. dla każdego numeru o parametrach:

- ilość numerów czasopisma- 10

- szacunkowa ilość stron – 24

- nakład – 35000 egz.

- papier gazetowy 45 g/m², biały powyżej 60

- kolorystyka 4+4

- format: zbliżony do A-3( 280 mm x 390 mm ( ± 20 mm)

- jednorazowy nakład pakowany po 100 egzemplarzy

Uwagi do przedmiotu zamówienia:

 1. Czasopismo jest zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN
 2. Podana ilość stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski” jest ilością szacunkową, celem określenia ewentualnych rabatów, bonifikat, upustów. Zamówienie realizowane będzie w roku 2017 przez okres 10 miesięcy.
 3. Wykaz miesięcy w których będzie wykonywany druk czasopisma „Przegląd Dąbrowski” zostanie przekazany Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości stron czasopisma Przegląd Dąbrowski”. Podana ilość stron jest ilością szacunkową W przypadku zmniejszenia ilości stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski”, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do ilości faktycznie zamówionych stron czasopisma „Przegląd Dąbrowski”.
 5. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną skład czasopisma „Przegląd Dąbrowski” na druk każdego numeru wraz z określoną ilością stron.
 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy czasopisma „Przegląd Dąbrowski” na własny koszt, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 25 – pomieszczenie garażowe. Czasopismo winno być zapakowane w paczki po 100 egzemplarzy każda. Każda paczka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem lub rozkompletowaniem.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany zniszczonych egzemplarzy na nowe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Złożone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów

 1. Cena – 60%
 2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą – 20%
 3. Kryterium niemierzalne – walory estetyczne – 20 %

          

Sposób punktacji w ramach poszczególnych kryteriów:

 1. W przypadku kryterium cena formularz ofertowy otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi ( C) – C min X max ( C) X 60 % gdzie:

                 Ci

Pi (C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta: „i” za kryterium „Cena”

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

Cena oferty „i”

Max (C)

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena” tj. 100

 1. W przypadku kryterium termin realizacji zamówienia wraz z dostawą oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

   Pi (T) – T min X Max (T) X 20 % gdzie:

                     T i

Pi (T)

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „termin realizacji zamówienia wraz z dostawą ”

T min

Najkrótszy termin realizacji zamówienia wraz z dostawą spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ti

Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą „i”

Max (C)

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium   realizacji zamówienia wraz z dostawą   tj. 100

 1. Sposób punktacji w ramach kryterium walory estetyczne: na podstawie przedłożonego 1 egzemplarza gazety wraz z ofertą.

Każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia dostarczy po 1 egzemplarzy gazety o przybliżonych parametrach:

- szacunkowa ilość stron – 24

- papier gazetowy 45 g/m², biały powyżej 60

- kolorystyka 4+4

- format: zbliżony do A-3( 280 mm x 390 mm ( ± 20 mm)

Ocenione zostaną kategorie:

 • nasycenie barw,
 • jakość wykonania poligraficznego,
 • spasowanie kolorów,

Ocena będzie w skali punktacji: 10 pkt, 15 pkt, i 25 pkt (przy założeniu, że 10 pkt oznacza słabą ocenę, 15 pkt średnią ocenę, 25 pkt najlepszą ocenę spośród przedłożonych egzemplarzy wzorów gazet) dla każdej kategorii. Maksymalna liczba punktów w ramach przedmiotowego kryterium dla zadania wynosi 100 pkt. Punkty przyznane przez każdego z członków Komisji w ramach każdej z kategorii zostaną zsumowane, pomnożone przez wagę 20% i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wynikającą z zsumowania punktów za poszczególne kryteria uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą.

Uwaga:

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta deklarująca najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2016r. do godziny 12:00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej,

w wersji papierowej na adres: 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25, I piętro, Dział Administracyjno –Gospodarczy, pokój nr 2.8

lub faksem na nr: 32/639 03 00,

bądź drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
 2. Projekt umowy

                                                                                                          

                                                                                                         Dyrektor MBP

                                                                                                            Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 38
Odwiedzin w tygodniu: 975
Odwiedzin w miesiącu: 13931
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 2995596