Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.00 - 20.00,  So 9.00 - 15.00

A- A A+
tło
30 sierpień 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych - książki (w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD lub MP3) - nowości oraz wznowienia, w roku 2016 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25”.

I.         Zamawiający

 

Miejska Biblioteka Publiczna

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Kościuszki 25

NIP 629-10-88-935

 

II.       Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest realizowana sukcesywnie w roku 2016 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25, dostawa materiałów bibliotecznych – książek, (w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD lub MP3) - nowości oraz wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatury naukowej i popularnonaukowej.

Materiały biblioteczne - książki będą obejmować:

 1. Literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz literaturę naukową i  popularno-naukową - nowości i wznowienia, wydane w roku 2016 i wcześniejsze przez Wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi dysponować przez okres realizacji zamówienia pełną i aktualną ofertą wydawniczą następujących oficyn :      
 2. Zakamarki
 3. Zielona Sowa
 4. Znak
 5. Zysk i S-ka
 6. Żak
 1. Agora
 2. Akapit Press
 3. Akurat
 4. Albatros
 5. Aleksandria
 6. Amber
 7. Arkady
 8. Axis Mundi
 9. Bellona
 10. Biblioteka Akustyczna
 11. BIS
 12. C.H. Beck
 13. CeDeWu
 14. Czarna Owca
 15. Czarne
 16. Czerwone i Czarne
 17. Czytelnik
 18. Damidos
 19. Debit
 20. Demart
 21. Difin
 22. Drzewo Babel
 23. Dwie Siostry
 24. Egmont Polska
 25. Fabryka Słów
 26. Feeria
 27. Filia
 28. Fronda
 29. G + J Gruner + Jahr Polska
 30. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 31. Greg
 32. Harlequin
 33. Helion
 34. Heraclon
 35. Impuls
 36. Iskry
 37. Jaguar
 38. Jedność
 39. Książka i Wiedza
 40. Książnica
 41. LexisNexis
 42. Literatura
 43. Lucky
 44. Magnum
 45. Media Rodzina
 46. MG
 47. MT Biznes
 48. Multico
 49. Muza
 50. Nasza Księgarnia
 51. Noir sur Blanc
 52. Novae Res
 53. od.nova
 54. ODDK
 55. Olesiejuk
 56. Operon
 57. Ossolineum
 58. Otwarte
 59. Papierowy Księżyc
 60. Pascal
 61. PAX
 62. Petrus
 63. PIW
 64. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 65. Prószyński i s-ka
 66. PWN
 67. Rea
 68. Rebis
 69. Remi
 70. Replika
 71. Rytm
 72. Sic!
 73. Siedmioróg
 74. Skrzat
 75. Słowo/Obraz/Terytoria
 76. Sonia Draga
 77. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 78. Świat Książki
 79. Telbit
 80. Universitas
 81. Videograf
 82. Vacatio
 83. W Drodze
 84. W.A.B.
 85. WAM
 86. Wiedza Powszechna
 87. Wielka Litera
 88. Wilga
 89. WNT
 90. Wolters Kluwer Polska
 91. Wydawnictwo Dolnośląskie
 92. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 93. Wydawnictwo Literackie

2.    Książki (w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD lub MP3) z 2016 r. i wcześniejsze, w ramach tzw. „zamówień specjalnych” realizowanych maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, a obejmujących: książki spoza oferty Wykonawcy oraz tytuły niskonakładowe, specjalistyczne, wydawane przez autorów, skrypty wydane przez uczelnie województwa śląskiego, silesiana, a także książki obcojęzyczne wydane w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

 1. W przypadku braku możliwości realizacji „zamówienia specjalnego”, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o jego przyczynie, przed upływem terminu realizacji tego zamówienia.
 1. W przypadku niemożliwości realizacji „zamówienia specjalnego” u Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający dokona zakupu u innego dostawcy lub bezpośrednio u Wydawcy, natomiast wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanego zamówienia specjalnego.

III. Wymagane przez zamawiającego warunki realizacji przedmiotu zamówienia

 1. Dostawa książek następować będzie poprzez składanie zamówień szczegółowych za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (formularz zamówienia umieszczony na stronie Wykonawcy – funkcja koszyk, zamawiam lub odpowiednia), która musi udostępnić Zamawiającemu dostęp do danych określających autora, tytuł, rok wydania, ISBN, widok okładki, cenę detaliczną każdej pozycji.
 1. Dostawy książek (w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD lub MP3) realizowane będą w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 1. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 10 dni kalendarzowych w odniesieniu do pełnej realizacji ilości egzemplarzy danego tytułu.
 1. Dostawy i rozładunek książek (w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD lub MP3) realizowane będą własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, pok. Nr 0.12 ( poziom -1 ) przy ul. Kościuszki 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
 1. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić co najmniej 12 miesięcy gwarancji jakości. Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek.
 1. Reklamacje realizowane będą na koszt Wykonawcy.

IV. Termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia będzie odbywać się od daty podpisania umowy do 30.11.2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

V.   Wymagane dokumenty

 

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6-miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Druk oferty (załącznik Nr 1) wypełniony przez Wykonawcę.
 1. Formularz cenowy (załącznik Nr 2) wypełniony przez Wykonawcę.
 1. Wykaz zrealizowanych co najmniej 3 zamówień w ostatnich 3-ch latach o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda (załącznik Nr 4) wraz z co najmniej 3 potwierdzonymi referencjami.
 1. Oświadczenie (Załącznik Nr 5).

UWAGA: W przypadku pełnomocnictwa, należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

VI. Miejsce i termin składania OFERT

 

 1. 1.Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres : Miejska Biblioteka Publiczna, Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Kościuszki 25, I piętro pok. nr 2.16- SEKRETARIAT - w nieprzekraczalnym terminie:

 

Do dnia

02-09-2016

do godz.

12.00

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego Ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25, Sekretariat

Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:

Zakup wraz z sukcesywną dostawą materiałów bibliotecznych – książki (w wersji drukowanej i elektronicznej na nośniku CD lub MP3) - nowości oraz wznowienia, w roku 2016 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25„

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 1. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

ul. Kościuszki 25, - I piętro, pokój Nr 2.7 Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dnia

02-09-2016

godz.

12.30

 

 

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Oferty wraz z Formularzami cenowymi ocenione zostaną według kryterium ceny:

Cena brutto po upuście * -        100%

            Punkty za cenę oblicza się według wzoru:

                cena najniższa

            ----------------------   x 100 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

            cena danej oferty

* dotyczy wyceny pozycji z Formularza cenowego ( załącznik Nr 2 )

Upust udzielony przez Wykonawcę, zastosowany i wykazany w Ofercie (załącznik Nr 1) oraz w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2)   będzie obowiązywał Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy do wszystkich pozycji dostarczanych w ramach zamówienia.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy.

UWAGA :

  • Brak wypełnienia którejkolwiek pozycji w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2) przez Wykonawcę, spowoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
  • W przypadku niewypełnienia przez wszystkich Wykonawców tych samych pozycji w Formularzu cenowym (załącznik Nr 2) oferty zostaną rozpatrzone.
 1. 2.W przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną brutto, decydujący wpływ o wyborze Wykonawcy będzie miała:
 • ilość wydawnictw, z którymi współpracuje Wykonawca, wśród których muszą być zawarte wydawnictwa wymagane przez Zamawiającego, potwierdzona dodatkowo Szczegółowym Wykazem Wydawnictw
 • doświadczenie we współpracy z bibliotekami (poparte referencjami)

IX. InformacjE o wyborze oferty

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.bibllioteka-dg.pl, oraz drogą mailową.

X. Wykaz załączników :

 1. Oferta (załącznik Nr 1)
 2. Formularz cenowy (załącznik Nr 2)
 3. Projekt umowy (załącznik Nr 3)
 4. Wykaz zrealizowanych zamówień w ostatnich trzech latach (załącznik Nr 4)
 5. Oświadczenie (Załącznik Nr 5)

 

 

                                                                                                                      Podpisał :

                                                                                                                     DYREKTOR

                                                                                                                      Paweł Duraj

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 22
Odwiedzin w tygodniu: 959
Odwiedzin w miesiącu: 13915
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 2995580